ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ръководството на „АКВА СИСТЕМС” AД официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и съобщена на всички нива в структурата на фирмата.

Политиката за социална отговорност на „АКВА СИСТЕМС” AД е насочена към извършване на дейностите в условията на стратегическо управление, което допринася за устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло с цел подобряване на качеството на живот. Ръководството се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за социална отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Ръководните принципи на „АКВА СИСТЕМС” AД по отношение на социалната отговорност включват:

1. Стремеж за непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на стандарта SA 8000;

2. Спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;

3. Недопускане на детски труд в противоречие с трудовото законодателство;

4. Недопускане на участие или съдействие за използването на принудителен или задължителен труд;

5. Недопускане на трафик на хора; 

6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи определени в Всеобщата декларация за правата на човека; 

7. Защита на общоприетите човешки ценности;

8. Развитие и мотивиране на персонала;

9. Сигурност в разплащанията;

10. Поддържане на адекватно заплащане на труда, навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците;

11. Отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура;

12. Документация, използване, поддръжка и разпространение на политиката в разбираема форма достъпна на всички служители, включително ръководни, технически и изпълнителски персонал, както и подизпълнители и доставчици.

За реализиране на тези цели „АКВА СИСТЕМС” AД има внедрена Система за управление на социалната отговорност разработена, съгласно изискванията на стандарта SA 8000.

Изпълнителен директор: / М.Колева /