ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Раководството на AQUA SYSTEMS АД официјално ја објавува својата политика за ОПШТИ ОДГОВОРНОСТ, која е документирана, имплементирана, одржувана и комуницирана на сите нивоа на структурата на компанијата.

Политиката за општествена одговорност на AQUA SYSTEMS е насочена кон спроведување стратешки стратешки менаџмент активности кои придонесуваат за одржлив економски развој, фер и етички работни односи со вработените, нивните семејства и општеството во целина, со цел да се подобри квалитетот на животот. Менаџментот е посветен на создавање на неопходните услови за усогласување со барањата на Системот на социјална одговорност и за активна помош на раководството и извршниот персонал во неговиот развој.

Водечките принципи на АКВА СИСТЕМС АД во врска со општествената одговорност вклучуваат:

1. Обидувајќи се постојано и континуирано да ги почитуваат сите барања од стандардот СА 8000;

2. Почитување на применливите национални правни и други барања и почитување на меѓународни инструменти и нивно толкување во областа на општествената одговорност;

3. Неприфаќање на детска работа спротивно на трудовото право;

4. Не-учество или помош при употреба на принудна или задолжителна работа;

5. Не-трговијата со луѓе; 

6. Обезбедување на здравје и безбедност при работа на своите вработени, почитување и почитување на човековите права и основни слободи утврдени во Универзалната декларација за човекови права; 

7. Заштита на општоприфатените човечки вредности;

8. Развој и мотивација на вработените;

9. Безбедност во плаќањата;

10. Одржување на соодветна награда за труд, навремена исплата на плати, даноци и видови придонеси за социјално осигурување за вработените и работниците;

11. Одговорност за добротворни активности, вкл. подобрување на локалната инфраструктура;

12. Документација, употреба, одржување и дисеминација на политиката во разбирлива форма достапна за сите вработени, вклучувајќи го и менаџерскиот, техничкиот и извршниот персонал, како и подизведувачите и добавувачите.

За да се постигнат овие цели AQUA SYSTEMS AD има имплементирано систем за управување со општествената одговорност развиен според барањата на стандардот SA 8000.

Извршен директор: / M.Koleva /