• Отстранување на потонати и занишани пловни објекти и детални детали.
  • Подводно и подводно сечење на метални конструкции.
  • Изградба и реконструкција на хидротехнички објекти во поморските и речните пристаништа.
  • Инсталација и демонтажа на објекти на море.
  • Инсталација и демонтажа на подводни елементи: длабоки отпадни води, мртви сидра, итн.
  • Удирање на купови и треска во морето.
  • Изградба на пристанишна инфраструктура - пристаништа, разводни води, насипи.
  • Реконструкција на хидротехнички, дистрибутивни и собирни објекти, езерца, оски, пумпни станици.
  • Потопување, депонирање, влијание врз животната средина (дупчење места)
  • Изградба на објекти на крајбрежната стража.