Изградба на инфраструктура

Изградба и рехабилитација на водоснабдување, канализација, наводнување на цевководи. Реставрација, изградба и одржување на електрични мрежи и објекти, итн.