• Изваждане на потънали и заседнали плавателни съдове и отделни детайли.
  • Надводно и подводно рязане на метални конструкции.
  • Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения в морски и речни пристанища.
  • Монтаж и демонтаж на конструкции в морето.
  • Монтаж и демонтаж на детайли под вода: дълбоководни зауствания, мъртви котви и др.
  • Набиване на пилоти и шпунове в морето.
  • Изграждане на пристанищна инфраструктура – кейове, вълноломи, диги.
  • Реконструкция на хидротехнически, разпределителни и събирателни съоръжения, водоеми, шахти, помпени станции.
  • Драгажна дейност, депониране, въздействие върху околнта среда (драгажни петна)
  • Изграждане на брегозащитни съоръжения.